دانشگاه.پلیس.دانشجو

استادی از هلند در اتاق کنفرانس دپارتمان فلسفه صحبت میکرد. به محض اینکه جلسه تمام شد از اتاق به سمت پایین میرفتم که سر و صدایی شنیدم. پلیس. بازداشت. دعوا. شعار. اعتراض به بسته شدن ناگهانی یک فضای آزاد دانشجویی (Free Space). با عجله از ساختمان اصلی میام بیرون. عصبانی. خسته. تصمیمم جدی تر میشه. مملکتی که پلیس مسلح رو وارد فضای آکادمیک میکنه جای ماندن نیست. آمریکا یا هر جای دیگر. شرق یا غرب. به اسم عقیده یا به اسم آزادی!
خودم رو به کلاسم میرسونم در ساختمان مجاور. درس رو شروع میکنیم. مطالعات بین الملل!

هم.کلاسی از لباس شخصی ها میگه.
هم.کلاسی توییتی رو برای کلاس میخونه: از اسپری فلفل استفاده شده.
پوزخندی میزنم.

صدای شعار از بیرون کلاس میاد. “No Center, No Peace!”
_________________________
بعد از کلاس دنبال میکنیم جمعیت رو…

IMG_0099 IMG_0105 IMG_0109 IMG_0115 IMG_0119 IMG_0122 IMG_0101